Samorządy terytorialne        Kredyty       
KREDYTY

Bank udziela jednostkom samorządu terytorialnego następujących rodzajów kredytów:

ze względu na okres kredytowania:

  • krótkoterminowych - z okresem kredytowania do 1 roku,
  • średnioterminowych - z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • długoterminowych - z okresem kredytowania powyżej 3 lat,

ze względu na przeznaczenie kredytu:

  • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  • na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 Kredyt udzielany jest w złotych polskich.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1