Rolnicy        Depozyty terminowe       
DEPOZYTY TERMINOWE

32

     TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH
POTWIERDZONE WYSTAWIENIEM KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWEJ


 • Bank Spółdzielczy w Głownie posiada w swojej ofercie rachunki terminowe, przy otwarciu których wystawiane są książeczki oszczędnościowe. 
 • Książeczka może być wystawiona dla jednej osoby fizycznej:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych rezydenta lub nierezydenta,
  • małoletniej lub ubezwłasnowolnionej będącej rezydentem.
 • Minimalna kwota wkładu wynosi 1 000
 • Środki pieniężne na rachunkach lokat są oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia wniesienia wkładu terminowego do dnia upływu okresu umownego lub do dnia poprzedzającego wypłatę.
 • Odsetki na rachunku terminowym podlegają kapitalizacji, tzn. dopisywane są do rachunku terminowego po upływie okresu umownego.

   

32

     TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI


Jeśli dysponujesz kwotą od 100 USD, 100 EUR lub 50 GBP Bank Spółdzielczy w Głownie proponuje zdeponowanie Twoich środków na lokacie w walutach wymienialnych o następujących okresach oszczędzania: 1, 3, 6, 12 miesięcy. Oferujemy korzystne oprocentowanie. Odsetki naliczamy i stawiamy do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania.

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1