Osoby fizyczne        Depozyty terminowe       
DEPOZYTY TERMINOWE

32

Terminowe lokaty oszczędnościowe w złotych potwierdzone wystawieniem książeczki oszczędnościowej


 
  • Bank Spółdzielczy w Głownie posiada w swojej ofercie rachunki terminowe, przy otwarciu których wystawiane są książeczki oszczędnościowe. 
  • Książeczka może być wystawiona dla jednej osoby fizycznej:
     - o pełnej zdolności do czynności prawnych rezydenta lub nierezydenta,
     - małoletniej lub ubezwłasnowolnionej będącej rezydentem.
  • Minimalna kwota wkładu wynosi 1.000zł. 
  • Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych są oprocentowane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia wniesienia wkładu terminowego do dnia upływu okresu umownego lub do dnia poprzedzającego wypłatę.
  • Odsetki na rachunku terminowym podlegają kapitalizacji, tzn. dopisywane są do rachunku terminowego po upływie okresu umownego i są stawiane do dyspozycji Klienta
  • lokata odnawiana jest automatycznie.
     

32

Terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach wymienialnych na podstawie złożonej deklaracjiJeśli dysponujesz kwotą od 100 USD, 100 EUR lub 50 GBP Bank Spółdzielczy w Głownie proponuje zdeponowanie Twoich środków na lokacie w walutach wymienialnych o następujących okresach oszczędzania: 1, 3, 6, 12 miesięcy. Oferujemy korzystne oprocentowanie. Odsetki naliczamy i stawiamy do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania.
Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1