Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Zgodnie z postanowieniami Umowy o wystąpieniu od dnia 1 lutego 2020 roku w relacjach między Wielką Brytanią a UE obowiązaywać będzie tzw. okres przejściowy1.

Zgodnie z obecnym stanem uzgodnień okres przejściowy ma trwać do dnia 31 grudnia 2020 roku. Co do zasady, w okresie przejściowym prawo Unii ma nadal zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, a zatem Wielka Brytania będzie traktowana jakby nadal była Państwem Członkowskim UE. W polskim prawie wskazany powyżej okres przejściowy został potwierdzony na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W ten sposób uregulowane wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE (tj. na podstawie Umowy o wystąpieniu) powinno wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych zaburzeń w gospodarce. Nie można jednak wykluczyć, że sam fakt wystąpienia państwa członkowskiego z UE, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Warto także wskazać, że zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 roku, Wielka Brytania będzie mogła być częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość realizacji przelewów SEPA i przelewów TARGET w Wielkiej Brytanii.

Sam brexit w trakcie trwania okresu przejściowego nie będzie miał wpływu, na gruncie prawa polskiego, na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie.

Podczas okresu przejściowego UE i Wielka Brytania będą negocjować porozumienie, które ma regulować stosunki pomiędzy krajami członkowskimi UE i Wielką Brytanią po 31 grudnia 2020 roku. Brak zawarcia tej umowy lub przedłużenia okresu przejściowego może spowodować powstanie podobnych skutków, które miały być konsekwencją tzw. "hard brexit".

Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 10 czerwca 2016 roku, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponentów - obywateli Wielkiiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach okreslonych w tejże Ustawie.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystapią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez Klientów. 

 


1Art. 126 Umowy o wystąpieniu.

 

Copyright © Bank Spółdzielczy w Głownie           powered by netster 3.1